SUSTENTABILIDAD

RYUNU TOH RYATX LEÑGYEX

Danunu naknu torah ni rbæ› nis dohb ni wæs ni suha nes lu´a, rbalasnenu ni naknu kaloh syadnu ni tu naknu ni ra xpiñnu.

Nikni, ra dzɨñnu ni nasne ni sak nuni Lu´a, txi rbeha bni, txi rsuni, txi ryu´txeni, Ẍini rakni, rdo´ni, rini lo gi›a. Ni naknu ryunu gyex, rlesiani biny lu´a ni un´a rse´un kalo rbæsnu, rulasts ni dxu´nu.

RYUNU GYEX

Rbænu xnis dohbnu leñ to palænk nes Xaly, te txe rdu´gohats xnisnu, raknegaknu ra sa´un ni nu´ nes re, te nak irah ra biñ laxnu txia nesra gyex syat.

Lagya ni sakru rto´un sikni nuñæly, te ri´u dzɨañ ni ruñ dxigalohnu ra ni rsu dohb, ra ni rwadohb ni ra ni rakne rya nis dohb. Sigaka rluynu ra dzɨañnu ni rak nes re leñ xgi›anu ru gyex Lu´a ni lo gyab dxipblas.

DXOGYAPNU NI RGUTXENU RA XTOHBNU NI UN´NES DAÑ

Lo XNISNU xigapak rxunu ra dohbeh, dxo gyapnu te nak txinit ni nak initlo ra dohb nes dañ, te nikni ruñ dxigalohnu.

.

Txi guk 1986, dad ni rsedy, Danyel Rnenty unyaba gyunu stdzɨñnu dzɨñ dohb dañ txikni gyasreni pslo dzɨñre sikni nak dohb liha›, dohb kwex, dohb kwæl. Txiguk gyadz 2012 gukne ni byu´ Dxix do› ni dix sak xteñra nisdohb lohni, txikni pslonu blasa´nu ra xahnra ni bes dohbeh guk txesak kaloni byuni. Sikni nak sigabnu gyas 2018, kaloni guktxe rseni gyex Xaly rik bsobninu sikti gay mil ra dohb dañ lo ratisni ralotisni te sik guk brya xnis dohbnu ni beñ txenanu, te nak initloh ra xtohbnu.

RSLANU RDZƗÑNU

Gety tiak isætnu nis dohb balget Ẍi idawnu, ra ugya´ ni xyansakro´laxnu ni nak XNISDOHB loh ra lohni ru gyex Lu´a. Te nak initloh tzɨñnu, re rluynu gyanak ni rapnu ni ryunanu nes re, Xaly ladxnu.Sikni naknu re ni bristyeanu, sigaksani rluynu dix nes Lu´a te ni nu´ to yu´ skwel ra biñ ni rol ni lah Txenty, te raknenu ra bini´ ni kakiñ mely.

Sikni dxo gyapnu xyanaknu te nak initloni ryuñnu, te sikani rluynu dix te nu xnisdohbnu.
 
 

Reserva Ahora
¿Eres mayor de edad?
SiNo